Prace zrealizowane w okresie od 17.04.2017r. do 23.04.2017r

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace związane z projektowaniem:

 

I. Dokumenty Wykonawcy w trakcie opracowywania oraz weryfikacji:

1) Dokument Wykonawcy nr 1 - Programy zapewnienia jakości

20.04.2017 r. Wykonawca złożył PZJ - Przebudowa napowietrznych linii energetycznych NN 220 kV oraz linii 110 kV.

2) Dokument Wykonawcy nr 3 - projekt podziału nieruchomości

Wykonawca przekazał Inżynierowi uzupełniające stanowisko Projektanta w sprawie linii rozgraniczającej.

3) Dokument Wykonawcy nr 8 - Raport w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na Środowisko

Dnia 19.04.2017 r. Wykonawca otrzymał opinię od Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego w Bydgoszczy dotyczącą dodatkowych miejsc na MOPach, informując, że nie zaszły nowe uwarunkowania mające wpływ na zdrowie ludzi.

Wszystkie decyzje derogacyjne zostały wydane: rośliny chronione, mrowiska, płazy, pachnica dębowa, siedliska ptaków oraz siedliska ptaków (uzupełnienie poza Lasami)

4) Dokument Wykonawcy nr 10 - Projekt budowlany łącznie z materiałami i opracowaniami towarzyszącymi

     a) branża drogowa 

     b) branża mostowa

     c) pozostałe branże

5) Dokument Wykonawcy nr 11 - Wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego i ZRID

Zgodnie z pismem znak: WIR.V.7820.67.2016.AW Wojewoda wskazał nowy termin załatwienia sprawy do dnia 31.05.2017 r. 

6) Dokument Wykonawcy nr 12 - Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

7) Dokument Wykonawcy nr 13 - Plan Działań Ratowniczych

8) Dokument Wykonawcy nr 14 - Projekty organizacji ruchu na czas budowy

9) Dokument Wykonawcy nr 15 - Projekt Wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi

     a) branża drogowa - Wykonawca przekazał do Inżyniera Projekt Wykonawczy. Trwa weryfikacja.

     b) branża mostowa - Wykonawca przekazał do Inżyniera Projekt Wykonawczy. Trwa weryfikacja.

    c) pozostałe branże - Wykonawca przekazał do Inżyniera Projekt Wykonawczy. Trwa weryfikacja.

10) Dokument Wykonawcy nr 16 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

11) Dokument Wykonawcy nr 20 - Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi

 

12) Dokument Wykonawcy nr 22 - Projekt stałej organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu

 

13) Dokument Wykonawcy nr 24 - Dokumentacja projektowa stacji pogodowych z systemem wizyjnym w zakresie opisanym w załączniku nr 29

14) Dokument Wykonawy nr 26 - Koncepcja wdrażania zmian w zakresie czasowych organizacji ruchu planowanych do wprowadzenia w ramach budowy.

Dnia 21.04.2017 r. odbyło się spotkanie dotyczace Systemu Zarządzania Ruchem i Tymczasowej organizacji Ruchu w siedzibie Zamawiającego.