Prace zrealizowane w okresie od 24.04.2017r. do 30.04.2017r

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace związane z projektowaniem:


I. Dokumenty Wykonawcy w trakcie opracowywania oraz weryfikacji:

1) Dokument Wykonawcy nr 1 - Program Zapewnienia Jakości

PZJ - Przebudowa napowietrznych linii energetycznych NN 220 kV oraz linii 110 kV. w dniu 28.04.2017 r. został zatwierdzony przez Inżyniera.

2) Dokument Wykonawcy nr 8 - Raport w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na Środowisko

3) Dokument Wykonawcy nr 9 - Materiały do wniosku o dodatkową decyzję/ decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z raportem.

KIP (Karta Informacyjna Przedsięwzięcia) - materiały do uzyskania Decyzji Środowiskowej dot:

- Budowa OUD - RDOŚ wydał decyzję nr 13/2017 i stwierdził brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

- Linia 110kV - RDOŚ wydał decyzję nr 4/2017 i stwierdził brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

4) Dokument Wykonawcy nr 13 - Plan Działań Ratowniczych

5) Dokument Wykonawcy nr 14 - Projekty organizacji ruchu na czas budowy

6) Dokument Wykonawcy nr 15 - Projekt Wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi

     a) branża drogowa - Wykonawca przekazał do Inżyniera Projekt Wykonawczy. Trwa weryfikacja.

     b) branża mostowa - Wykonawca przekazał do Inżyniera Projekt Wykonawczy. Trwa weryfikacja.

    c) pozostałe branże - Wykonawca przekazał do Inżyniera Projekt Wykonawczy. Trwa weryfikacja.

7) Dokument Wykonawcy nr 16 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

8) Dokument Wykonawcy nr 20 - Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi

9) Dokument Wykonawcy nr 22 - Projekt stałej organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu

10) Dokument Wykonawcy nr 24 - Dokumentacja projektowa stacji pogodowych z systemem wizyjnym

11) Dokument Wykonawy nr 26 - Koncepcja wdrażania zmian w zakresie czasowych organizacji ruchu planowanych do wprowadzenia w ramach budowy.

12) Inne

a) Wykonawca przeprowadził inwentaryzację dróg

b) Wykonawca przekazał wykaz zjazdów

c) Wykonawca przekazał plan orientacyjny