Prace zrealizowane w okresie od 08.05.2017r. do 14.05.2017r

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace związane z projektowaniem:

 

I. Dokumenty Wykonawcy w trakcie opracowywania oraz weryfikacji:

1) Dokument Wykonawcy nr 1 - Programy zapewnienia jakości

a) PZJ Wymagania Ogólne

b) PZJ Usunięcie Drzew i Krzewów

2) Dokument Wykonawcy nr 6- Uzupełniający projekt Robót geologicznych, dokumentacji geologiczno- inżynierskiej, dokumentacji hydrogeologicznej, geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych

a) Dokumentacja hydrogeologiczna

3) Dokument Wykonawcy nr 8 - Raport w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na Środowisko

W ramach wydanych decyzji derogacyjnych Wykonawca otrzymał:

  • zezwolenie na zniszczenie osobników i siedlisk chronionych gatunków roślin - 30.12.2017r.
  • zezwolenie na zniszczenie łącznie 5 mrowisk oraz przemieszczenie w inne miejsca osobników - 31.12.2018r.
  • zezwolenie na zniszczenie siedlisk (miejsc lęgowych) ptaków - 31.12.2019r. (w tym, że 45 skrzynek należy wywiesić do 31.03.2018r.)
  • zezwolenie na zniszczenie łącznie 4 siedlisk gatunku pachnica dębowa oraz przemieszczenie osobników ww. gatunku wraz z ich siedliskiem - 31.12.2018r. 
  • zezwolenie na zniszczenie siedlisk oraz umyślne płoszenie, chwytanie i przemieszczanie osobników płazów i gadów - 31.12.2019r.

Nadleśnictwo Żołędowopismem znak ZG.720.272017r. wyraziło zgodę na wykonanie działań kompennnsacyjnych. Wykonawca pismem znak PROT.OUT-PZ-PS52-0019618-17 adresowanym do RDOŚ przekazał sprawozdanie z zakresu wykorzystania zezwolenia w sprawie wywieszenia 2 skrzynek typu D.

Dnia 9.05.2017r. RDOŚ wydał postanowienie znak WOO.4242.211.2016.KŚ.8 z dnia 28.04.2017r. w sprawie ponownej oceny oddziaływania przedsięwziecia na środowisko.

4) Dokument Wykonawcy nr 12 - Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

5) Dokument Wykonawcy nr 13 - Plan Działań Ratowniczych

6) Dokument Wykonawcy nr 14 - Projekty organizacji ruchu na czas budowy

7) Dokument Wykonawcy nr 15 - Projekt Wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi

     a) branża drogowa

     b) branża mostowa

     c) pozostałe branże

8) Dokument Wykonawcy nr 16 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

9) Dokument Wykonawcy nr 24 - Dokumentacja projektowa stacji pogodowych z systemem wizyjnym

10) Dokument Wykonawy nr 26 - Koncepcja wdrażania zmian w zakresie czasowych organizacji ruchu planowanych do wprowadzenia w ramach budowy.

11) Koncepcja układu docelowego

11) Inne:

  • Geodezja:

- Stabilizacja punktów osnowy - zakończona

- Pomiar statyczny osnowy do 17.05.2017r.

- Pomiar osnowy - niwelacja precyzyjna 15.05.2017r.

- Tyczenie punktów granicznych - zakończone

- Inwentaryzacja punktów istniejących państwowych - do 25.05.2017r.

- Przeniesienie reperów państwowych Po ZRID