Prace zrealizowane w okresie od 15.05.2017r. do 21.05.2017r

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace związane z projektowaniem:

 

I. Dokumenty Wykonawcy w trakcie opracowywania oraz weryfikacji:

1) Dokument Wykonawcy nr 6- Uzupełniający projekt Robót geologicznych, dokumentacji geologiczno- inżynierskiej, dokumentacji hydrogeologicznej, geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych

   a) Dokumentacja hydrogeologiczna

2) Dokument Wykonawcy nr 14 - Projekty organizacji ruchu na czas budowy

3) Dokument Wykonawcy nr 15 - Projekt Wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi

     a) branża drogowa

     b) branża mostowa

     c) pozostałe branże

4) Dokument Wykonawcy nr 16 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

5) Dokument Wykonawcy nr 20 - Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi

6) Dokument Wykonawcy nr 24 - Dokumentacja projektowa stacji pogodowych z systemem wizyjnym

7) Dokument Wykonawy nr 26 - Koncepcja wdrażania zmian w zakresie czasowych organizacji ruchu planowanych do wprowadzenia w ramach budowy.