Prace zrealizowane w okresie od 05.06.2017r. do 11.06.2017r

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace związane z projektowaniem:

 

Prace zrealizowane w okresie od 05.06.2017 r. do 11.06.2017 r.

Prace projektowe:

I. Dokumenty Wykonawcy w trakcie opracowywania oraz weryfikacji:

  1. Dokumenty Program zapewnienia jakości:

    - Wykonawca złożył PZJ na Wymagania Ogólne
  2. Plan Działań Ratowniczych
  3. Projekt Organizacji Ruchu na czas budowy
  4. Projekt Wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi

- Branża drogowa

- Branża mostowa:

WS2-1

KDP2-1b

PZ-4a

PZ2-3a

PZ2-7

WD2-2

WD2-3

WD2-4

WD2-5

WD2-6

WD2-7

- Pozostałe branże

5. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

6. Projekt stałej organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu

7. Dokumentacja projektowa stacji pogodowych z systemem wizyjnym

8. Koncepcja wdrażania zmian w zakresie czasowych organizacji ruchu planowanych do wprowadzenia w ramach budowy

9. Koncepcja Systemu Zarządzania Ruchem