Prace zrealizowane w okresie od 12.06.2017r. do 18.06.2017r

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace związane z projektowaniem:

 

Prace zrealizowane w okresie od 12.06.2017 r. do 18.06.2017 r.

Prace projektowe:

I. Dokumenty Wykonawcy w trakcie opracowywania oraz weryfikacji:

  1. Raport w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na Środowisko
  2. Materiały do wniosku o dodatkową decyzję/decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z raportem
  3. Wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego i ZRID
  4. Plan Działań Ratowniczych
  5. Projekty organizacji ruchu na czas budowy
  6. Projekt Wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi

- Branża drogowa

- Branża mostowa:

WS2-1

KDP2-1b

PZ-4a

PZ2-3a

PZ2-7

WD2-2

WD2-3

WD2-4

WD2-5

WD2-6

WD2-7

- Pozostałe branże

7. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

8. Koncepcja Systemu Zarządzania Ruchem

9. Dokumentacja projektowa stacji pogodowych z systemem wizyjnym

8. Koncepcja wdrażania zmian w zakresie czasowych organizacji ruchu planowanych do wprowadzenia w ramach budowy