Prace zrealizowane w okresie od 19.06.2017r. do 24.06.2017r

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace związane z projektowaniem:

 

Prace projektowe:

I. Dokumenty Wykonawcy w trakcie opracowywania oraz weryfikacji:

  1. Plan zapewnienia jakości:

- Laboratorium Wykonawcy

- Wymagania ogólne

2. Raport w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na Środowisko

3. Wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego i ZRID

4. Plan Działań Ratowniczych

5. Projekty organizacji ruchu na czas budowy

6. Projekt Wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi

- Branża drogowa

- Branża mostowa:

WS2-1

KDP2-1b

PZ-4a

PZ2-3a

PZ2-7

WD2-2

WD2-3

WD2-4

WD2-5

WD2-6

WD2-7

- Pozostałe branże

7. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

8. Koncepcja Systemu Zarządzania Ruchem

9. Dokumentacja projektowa stacji pogodowych z systemem wizyjnym

8. Koncepcja wdrażania zmian w zakresie czasowych organizacji ruchu planowanych do wprowadzenia w ramach budowy

9. Dokumentacja do uzgodnień w zakresie przejmowania przez samorządy dróg planowanych do wyłączenia z zarządu GDDKiA