Prace zrealizowane w okresie od 07.12.2015r. do 13.12.2015r.


W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace związane z projektowaniem:

 

1) Branża drogowa:

 • Modelowanie terenu na bazie map opiniodawczych,
 • Odtworzenie z koncepcji geometrii drogi głównej i przekroju podłużnego,
 • Prowadzenie prac nad korektą osi trasy głównej oraz niwelety w zakresie dostosowania do zgodności z warunkami technicznymi,
 • Definiowanie zagrożeń wynikających z niejasnych zapisów co do granic Decyzji Uwarunkowań Środowiskowych,
 • Wykonanie przekroju normalnego S5,
 • Wykonanie przekrojów normalnych łącznic, dróg powiatowych i serwisowych,
 • Lokalizowanie planowanych obiektów w planie syt.,
 • Analizowanie i korekty osi drogi S5,
 • Analizowanie i korekty krzywych przejściowych osi S5,
 • Analizowanie i sprawdzanie ramp przechyłkowych w geometrii S5,
 • Analizowanie niwelety drogi S5,
 • Korekty w planie dróg serwisowych, poprzecznych,
 • Określenie zakresu opracowania mapy dcp,
 • Przygotowanie planów ze wskazaniem obszarów wychodzących poza linie rozgraniczające decyzji środowiskowej,
 • Prace koncepcyjne nad MOP.


2) Branża mostowa:

 • W trakcie realizacji koncepcja rozwiązań technicznych poszczególnych typów obiektów w ramach Planu Budowy


3) Środowisko:

 • Ustalenie, że postępowanie w zakresie ochrony środowiska zostanie objęte ponowną oceną oddziaływania na środowisko,
 • Przygotowanie do ustalenia niezbędnych zmian w zakresie inwentaryzacji skutkujących oceną zakresu ponownej oceny.


4) Ustalenie zakresu uzupełniającej dokumentacji geologicznej.
5) Zgłoszenie prac geodezyjnych.