Prace zrealizowane w okresie od 17.07.2017 r. do 22.07.2017 r.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace związane z projektowaniem:

 

 Prace projektowe:

I. Dokumenty Wykonawcy w trakcie opracowywania oraz weryfikacji:

1. Plan zapewnienia jakości:

 - Przebudowa kolizji elektroenergetycznych NN i SN

 - stal zbrojeniowa

 - beton niekonstrukcyjny

 - Roboty ziemne pod fundamenty

 - Beton ław fundamentowych

 - Wymiana gruntu w wykopie

 - Technologia i organizacja robot - usunięcie drzew i krzewów

 - Wymagania ogólne

 - Laboratorium wykonawcy 

2. Raport w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na Środowisko

3. Materiały do wniosku o dodatkową decyzję/decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z raportem 

4. Plan Działań Ratowniczych

5. Projekty organizacji ruchu na czas budowy

6. Projekt Wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi

- Branża drogowa

- Branża mostowa:

WS2-1

KDP2-1b

PZ-4a

PZ2-3a

PZ2-7

WD2-2

WD2-3

WD2-4

WD2-5

WD2-6

WD2-7

- Pozostałe branże

7. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

8. Koncepcja Systemu Zarządzania Ruchem

9. Dokumentacja projektowa stacji pogodowych z systemem wizyjnym

10. Koncepcja wdrażania zmian w zakresie czasowych organizacji ruchu planowanych do wprowadzenia w ramach budowy

11. Dokumentacja do uzgodnień w zakresie przejmowania przez samorządy dróg planowanych do wyłączenia z zarządu GDDKiA