Prace zrealizowane w okresie od 14.08.2017 r. do 19.08.2017 r.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace związane z projektowaniem:

 

 Prace projektowe:

I. Dokumenty Wykonawcy w trakcie opracowywania oraz weryfikacji:

1. Program zapewnienia jakości

2 . Plan działań ratowniczych

3. Projekty organizacji ruchu na czas budowy

4. Projekt Wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi

5. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadające rozwiązaniom projektu wykonawczego

6. Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi

7. Projekt stałej organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu

8. Dokumentacja do uzgodnień w zakresie przejmowania przez samorządy dróg planowanych do wyłączenia z zarządu GDDKiA

9. Wnioski materiałowe

 

II.  Działania podjęte przez Wykonawcę:

1. Karczowanie (usuwanie karp)

2. Wycinka drzew i krzewów

3. Odhumusowanie