Zmiana organizacji ruchu DK56

[09.08.2021 r.] W związku z budową drogi ekspresowej S5, na odcinku 2 Dworzysko-Aleksandrowo w dniu 13.08.2021 roku, wprowadzony zostanie etap 2 przebudowy DK 56.

Etap 2 polega na przebudowie drogi krajowej od strony północnej. W celu wykonania robót drogowych wyznaczono zwężenie jezdni do szerokości 3,0 m na długości 150 m z ruchem wahadłowym kierowanym przy użyciu sygnalizacji świetlnej.
Obszary prowadzonych robót zostały wygrodzone przy użyciu tablic U-3d i U-21b rozstawionymi co 10 m oraz zapory U-20b. Na odcinku prowadzenia robót w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu wprowadza się ograniczenie prędkości do 40 km/h oraz zakaz wyprzedzania, umieszczono również znaki ostrzegawcze A-14, A-12b/c i A-29 z tabliczką o treści „Ruch wahadłowy”.
Ruch pieszych będzie odbywał się po docelowej nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego oraz po nawierzchni tymczasowej z kruszywa lub destruktu o szerokości min. 1,5 m. Kończącą się nawierzchnię docelowego ciągu pieszo-rowerowego należy dowiązać do istniejącego pobocza. Miejsce to należy oznakować znakiem A-30 z tabliczką o treści „PIESI”. W miejscu skarpy opadającej, wzdłuż ciągu pieszego projektuje się balustrady U-11a, natomiast przy obszarach prowadzenia robót należy umieścić zapory U-20c. W trakcie prowadzenia robót należy zapewnić ciągłość ruchu pieszych wzdłuż DK56.
Etap 2 zakłada usunięcie wprowadzonego w etapie 1 wyjazdu z budowy oraz likwidację części bariery znajdującej się po lewej stronie jezdni DK56 na długości prowadzenia robót.

Etap 2 polega na przebudowie drogi krajowej od strony północnej. W celu wykonania robót drogowych wyznaczono zwężenie jezdni do szerokości 3,0 m na długości 150 m z ruchem wahadłowym kierowanym przy użyciu sygnalizacji świetlnej.

Ruch pieszych będzie odbywał się po docelowej nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego oraz po nawierzchni tymczasowej z kruszywa lub destruktu o szerokości min. 1,5 m.

Etap 2 zakłada usunięcie wprowadzonego w etapie 1 wyjazdu z budowy oraz likwidację części bariery znajdującej się po lewej stronie jezdni DK56 na długości prowadzenia robót.

! W związku z powyższym prosimy aby kierowcy zachowli szczególną ostrożność i dostosowali się do wprowadzonego oznakowania i zalceń osób kierujących ruchem. !