Zmiana organizacji ruchu - Węzeł Bydgoszcz Północ - budowa DD1b

[04.10.2022 r.] W związku z budową drogi ekspresowej S5 na odcinku 2 "Dworzysko - Aleksandrowo", w dniu 05.10.2022 od godz.10:00 planowane jest wprowadzenie zmiany organizacji ruchu.

Starodroże DK5 znajdujące się w obszarze budowanej DD1b obsługuje ruch lokalny z pobliskich miejscowości do m. Borówno i m. Kusowo. Na odcinku wchodzącym w zakres opracowania jezdnia ma przekrój jednojezdniowy dwupasowy dwukierunkowy o nawierzchni bitumicznej o szerokości pasa ruchu 3,00 – 3,50 m. W obszarze opracowania występuje oznakowanie pionowe i poziome. 

Etap 1 polega na budowie drogi dojazdowej nr 1b w śladzie istniejącej jezdni, z tego względu wyznaczono w dwóch miejscach zwężenia jezdni. Przy zwężeniu w południowej części opracowania wprowadzono ruch wahadłowy kierowany przy użyciu sygnalizacji świetlnej na długości około 135,0 m.
 Obszar prowadzonych robót został wygrodzony przy użyciu tablic U-3d, U-21b rozstawionych co 10 m oraz separatorów ruchu U-25c. Na odcinku prowadzenia robót w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu wprowadza się ograniczenie prędkości do 30 km/h oraz zakaz wyprzedzania. W odpowiedniej odległości od prowadzonych robót należy umieścić znaki A-14, A-12b/c, A-29 z tabliczką o treści „Ruch wahadłowy”, B-33 i B-25.
W przypadku wystąpienia w czasie funkcjonowania sygnalizacji świetlnej kolejki pojazdów blokującej przejazd na odcinku pomiędzy dwoma zwężeniami jezdni lub kolejki pojazdów blokującej rondo należy wprowadzić sterowanie ruchem przez sygnalistów. Zadaniem sygnalistów będzie niedopuszczenie do zablokowania ronda oraz przejazdu na odcinku pomiędzy zwężeniami jezdni.

 

Etap 1 polega na budowie drogi dojazdowej nr 1b w śladzie istniejącej jezdni, z tego względu wyznaczono w dwóch miejscach zwężenia jezdni. Przy zwężeniu w południowej części opracowania wprowadzono ruch wahadłowy kierowany przy użyciu sygnalizacji świetlnej na długości około 135,0 m.

Obszar prowadzonych robót został wygrodzony przy użyciu tablic U-3d, U-21b rozstawionych co 10 m oraz separatorów ruchu U-25c. Na odcinku prowadzenia robót w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu wprowadza się ograniczenie prędkości do 30 km/h oraz zakaz wyprzedzania. 

! W związku z powyższym prosimy aby kierowcy zachowali szczególną ostrożność i dostosowali się do wprowadzonego oznakowania i zaleceń osób kierujących ruchem. !